Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 12 2018

emska
Reposted fromabsolem absolem viabugie bugie

March 09 2018

emska
Reposted fromshakeme shakeme viairmelin irmelin

March 02 2018

emska
0497 5f28
Reposted fromklaudymniaa klaudymniaa viajrb jrb
emska
Co jest w życiu najważniejsze? „Po pierwsze przyjaciele. A poza tym: Chcieć niezbyt wiele. Wyzwolić się z kultu młodości. Cieszyć się pięknem. Nie dbać o sławę. Wyzbyć się pożądliwości. Nie mieć pretensji do świata. Mierzyć siebie swoją własną miarą. Zrozumieć swój świat. Nie pouczać. Iść na kompromisy ze sobą i światem. Godzić się na miernotę życia. Nie szukać szczęścia. Nie wierzyć w sprawiedliwość świata. Z zasady ufać ludziom. Nie skarżyć się na życie. Unikać rygoryzmu i fundamentalizmu.”  
— Leszek Kołakowski
Reposted fromczlowiekwchlodni czlowiekwchlodni viairmelin irmelin
emska
2846 d164
Reposted fromEtnigos Etnigos viairmelin irmelin
emska
5885 40f3 500
Reposted fromtfu tfu viaprzytulanki przytulanki

February 18 2018

4258 50b8 500
Reposted fromzdjeciahuja zdjeciahuja viairmelin irmelin

February 13 2018

emska
7449 025f 500
Reposted fromhiroshima2 hiroshima2 viairmelin irmelin
emska
4977 0c78
Reposted fromkarahippie karahippie viairmelin irmelin
emska
emska
Reposted fromshakeme shakeme viairmelin irmelin
emska
0797 4535 500
Reposted fromonlyman onlyman viairmelin irmelin
emska
Reposted fromshakeme shakeme viafoodislove foodislove
emska
5389 104b 500
Reposted frommarmoladaaa marmoladaaa viairmelin irmelin
emska
9864 db16
Reposted fromwieczyslaw wieczyslaw viairmelin irmelin

February 05 2018

emska
1353 2e3b
Reposted fromhalucine halucine viairmelin irmelin

November 14 2017

emska
1741 257b
Reposted fromcoralislends coralislends
5258 7fbc 500

November 06 2017

emska
3234 23ba
Reposted fromnoticeable noticeable

November 03 2017

emska
1219 02a2 500
Reposted fromnyaako nyaako vianoticeable noticeable
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl